Our Promotors

Promotors Detail

  Mr. Brij Mohan Khandelwal

  Mr. Panna lal Jain

  Smt. Varsha Parakh

  Smt. Geeta Parakh

  Smt. Kusum Bai Deshlahara

  Mr. Rajendra Kumar Jain

  Mr. Ashok Kumar Kothari

  Smt. Kanchan Kothari

  Mr. Sambhav Jain